Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs
 • Light Color Schemes
ภาพรวมการมาโรงเรียน
ภาพรวมการมาโรงเรียนของโรงเรียนทั้งหมด 45/45 โรงเรียน
วันที่
การมาโรงเรียน วันที่ 26 พ.ค. 2565
รายละเอียดการมาโรงเรียน
รายการ จำนวน ร้อยละ
นักเรียนทั้งหมด 23,434 100.00
ไม่ได้รับการตรวจเช็ค 23,424 ...
มาโรงเรียน 10 0.1
ขาดโรงเรียน 0 0.0
ลาป่วย/ลากิจ 0 0.0
เข้าร่วมกิจกรรมฯ 0 0.0
มาสาย 0 0.0
 • จำนวนนักเรียนที่มาโรงเรียน
  26 พ.ค. 2565
  10
  0.1 %
  100%
รายละเอียด / โรงเรียน
ที่ โรงเรียน มาโรงเรียน ขาดโรงเรียน ลาป่วย/ลากิจ เข้าร่วมกิจกรรมฯ มาสาย ไม่ได้รับการตรวจเช็ค นร.ทั้งหมด
1 ทุ่งอุดมวิทยา 0 0 0 0 0 166 166
2 เมืองมายวิทยา 0 0 0 0 0 120 120
3 สบจางวิทยา 0 0 0 0 0 123 123
4 เกาะคาวิทยาคม 0 0 0 0 0 117 117
5 แม่ทะพัฒนศึกษา 0 0 0 0 0 177 177
6 เวียงตาลพิทยาคม 10 0 0 0 0 32 42
7 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0 124 124
8 แม่สันวิทยา 0 0 0 0 0 185 185
9 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 0 0 0 0 0 111 111
10 วชิรป่าซาง 0 0 0 0 0 357 357
11 อุโมงค์วิทยาคม 0 0 0 0 0 125 125
12 ป่าซาง 0 0 0 0 0 429 429
13 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 0 0 0 0 0 302 302
14 ทาขุมเงินวิทยาคาร 0 0 0 0 0 322 322
15 แม่ตืนวิทยา 0 0 0 0 0 255 255
16 กิ่วลมวิทยา 0 0 0 0 0 122 122
17 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 0 0 0 0 0 370 370
18 ห้างฉัตรวิทยา 0 0 0 0 0 442 442
19 แม่ทะวิทยา 0 0 0 0 0 197 197
20 ไหล่หินวิทยา 0 0 0 0 0 115 115
21 เวียงมอกวิทยา 0 0 0 0 0 313 313
22 บ้านแป้นพิทยาคม 0 0 0 0 0 308 308
23 แม่ทาวิทยาคม 0 0 0 0 0 307 307
24 น้ำดิบวิทยาคม 0 0 0 0 0 362 362
25 ประชาราชวิทยา 0 0 0 0 0 182 182
26 แม่พริกวิทยา 0 0 0 0 0 74 74
27 แม่ทะประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 91 91
28 เมืองปานวิทยา 0 0 0 0 0 272 272
29 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 0 0 0 0 0 180 180
30 เมืองปานพัฒนวิทย์ 0 0 0 0 0 204 204
31 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 0 0 0 0 0 873 873
32 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 0 0 0 0 0 239 239
33 แม่เมาะวิทยา 0 0 0 0 0 1029 1029
34 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 0 0 0 0 0 931 931
35 ประชารัฐธรรมคุณ 0 0 0 0 0 727 727
36 สบปราบพิทยาคม 0 0 0 0 0 831 831
37 เสริมงามวิทยาคม 0 0 0 0 0 823 823
38 เถินวิทยา 0 0 0 0 0 1218 1218
39 วังเหนือวิทยา 0 0 0 0 0 1247 1247
40 แจ้ห่มวิทยา 0 0 0 0 0 1051 1051
41 เวียงเจดีย์วิทยา 0 0 0 0 0 1633 1633
ที่ โรงเรียน มาโรงเรียน ขาดโรงเรียน ลาป่วย/ลากิจ เข้าร่วมกิจกรรมฯ มาสาย ไม่ได้รับการตรวจเช็ค นร.ทั้งหมด